เมนูหลัก

24121359Psychology of Learning
จิตวิทยาการเรียนรู้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50HU-SO 100HU-SOC50473W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นิสรา คำมณี
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.จิตวิทยา รหัส 62 เรียนที่คณะฯ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนออนไลน์เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต การทดลองด้านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้หลักของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Concepts and theories of learning with the emphasis on classical conditioning theories, operant conditioning theories, observational learning theories, experiments in learning theories and application of principles of learning in everyday life efficiently

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29