เมนูหลัก

23645259Japanese Translation II
การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 23635159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-15:50HU-SO 100HU-SOC45396W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.ญี่ปุ่น รหัส 60 เรียนออนไลน์ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ทักษะการแปลเอกสารทางวิชาการ ธุรกิจและข้อมูลทางอุตสาหกรรมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นความถูกต้องได้ใจความและสละสลวย

Skills in translating academic, business and industrial information from Japanese to Thai and Thai to Japanese, with an emphasis on meaning accuracy and proper language

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29