เมนูหลัก

90530359Operations Management
การจัดการด้านการปฏิบัติการ
สังกัดคณะโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50K-C200K-CC83803W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ผรณกษม อินทรทัต
สำรองให้:บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 282-80-2
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 62
  02 จันทร์09:00-11:50KB-203KBC59590W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 356-56-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 61
  03 จันทร์13:00-15:50KB-203KBC59527W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 356-51-5
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 61
  04 พุธ09:00-11:50LOG2-601LOG2C35350W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 435-35-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 60
  05 พุธ09:00-11:50KB-206KBC59563W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวัต
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 356-53-3
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 61
  06 พุธ13:00-15:50KB-206KBC564610W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวัต
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 356-46-10
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 61
Course Description
การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

Planning and control in manufacturing, operation management strategies and application, location selection, plant layout, design processes and products, human resource management, purchasing management, inventory control, management and quality control, and operating problems in manufacturing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29