เมนูหลัก

91030359Preparation for Careers
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน
สังกัดคณะโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50K-C200K-CC34340W    
อาจารย์ / ผู้สอน: นายผสันต์ ธัมปราชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร
อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวัต
อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์
นางสาวพณณกร ทองหลิ้ม
สำรองให้:บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 434-34-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 60
  02 พฤหัสบดี10:00-11:50K-C200K-CC32320W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวัต
นายผสันต์ ธัมปราชญ์
นางสาวพณณกร ทองหลิ้ม
อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร
อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 432-32-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 60
  03 พฤหัสบดี10:00-11:50K-C200K-CC35350W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวัต
นายผสันต์ ธัมปราชญ์
นางสาวพณณกร ทองหลิ้ม
อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร
อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 435-35-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 60
Course Description
บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Personality, emotional quotient skill, resume writing, job interview, computer programming, related useful topics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29