เมนูหลัก

20135159Research Methodology in Communication Arts
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC40328W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 340-32-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
หมายเหตุ: รหัส 61 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
  02 อังคาร13:00-15:50QS2-811QS2C40400W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา สุขพลำ
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 340-39-1
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา สุขพลำ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา สุขพลำ
หมายเหตุ: รหัส 61 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
  03 อังคาร13:00-15:50HU-SO 202HU-SOC30300W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 330-30-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
หมายเหตุ: รหัส 61 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
Course Description
กระบวนทัศน์การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย

Research paradigm; research methodology in mass communication; project proposal; research design; data collection; data analysis; research report; research ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29