เมนูหลัก

50261559Materials for Special Applications
วัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์16:00-19:00CH-101CHC1028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
อาจารย์ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย
อาจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 60 61
ปริญญาโท พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 เสาร์16:00-19:00CH-101CHC1028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
อาจารย์ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย
อาจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 60 61
Course Description
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาดนาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Eco- and biological friendly materials; materials for medical and pharmaceutical applications; nanomaterials sensors; materials for energy and environmental applications

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29