เมนูหลัก

50261459Process Analysis and Simulation
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-12:00CH-101CHC1064W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
สอบกลางภาค: Lecture : 10 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
Lecture : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 60 61
ปริญญาโท พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 เสาร์09:00-12:00CH-101CHC1037W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
สอบกลางภาค: Lecture : 10 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
M Lecture : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 60 61
ปริญญาเอก ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-12:00CH-101CHC220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
สอบกลางภาค: Lecture : 10 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
Lecture : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปร.ด. เคมี 60 61
Course Description
การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรมสภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

Analysis and development of mathematical modeling in chemical processes; steady and unsteady state conditions; application of computer software for process simulation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29