เมนูหลัก

25745459The Economy of Thailand
เศรษฐกิจประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 25721259
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC55505W    
อาจารย์ / ผู้สอน: เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร
สอบกลางภาค: Lecture : 5 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-902
Lecture : 5 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-903
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-902
Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-903
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร
หมายเหตุ: เอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 เรียนออนไลน์ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน การปรับตัวทางด้านโครงสร้างและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน ภาคบริการ ภาคการเงินภาครัฐบาล และความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความยากจนการกระจายรายได้และนโยบายเศรษฐกิจในการแก้ปัญหา

The past and present of structural characteristics and economic developmentof Thailand with emphasis on structural adjustment and development of agricultural,manufacturing, labor, service, financial and public sectors, including the link between theThai and the world economies, major economic problems, poverty, income distribution, andeconomic policies to solve these problems

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29