เมนูหลัก

50250359Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00CH-101CHC1028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-6002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ บุญโล่ง
Lecture : นายศิริชัย ปั้นสมสกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 16 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สัญญา ยิ้มศิริ
Lecture : นายรุจิภาส เชื้อจง
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 62
Course Description
การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัวของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซการละลายของของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี ตัวแปรมากกว่าหนึ่งการเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล

flow; temperature distributions with more than one independent variable; diffusion with a homogeneous reaction; gas absorption; solid dissolution; diffusion and chemical reaction inside a porous media; diffusion in ternary systems; concentration distributions with more than one independent variable; simultaneous momentum, heat, and mass transfer

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29