เมนูหลัก

50250259Advanced Thermodynamics of Chemical Systems
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-16:00CH-101CHC1064W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบกลางภาคครั้งที่2: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร CH ห้อง CH-101
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายจักรพงษ์ ดีจันทร์
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 63 จัดสอบเอง
ปริญญาโท พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 เสาร์13:00-16:00CH-101CHC211W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบกลางภาคครั้งที่2: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร CH ห้อง CH-101
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายจักรพงษ์ ดีจันทร์
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 63 จัดสอบเอง
Course Description
การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบการประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี

In-depth development of thermodynamics relationship to macroscopic system; Gibbs free energy related to thermodynamics; thermodynamics of multi-component systems; applications of thermodynamics in chemical processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29