เมนูหลัก

50250159Advanced Mathematics for Chemical Engineering
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00CH-101CHC1028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิ้มศิริ
Lecture : อาจารย์ ดร.อมรชัย ใจยงค์
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.HANG QI
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
Lecture : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์
หมายเหตุ: วศ.ม. เคมี 62
Course Description
การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Application of advanced mathematical techniques for chemical engineering problems; ordinary differential equation; partial differential equation; numerical method; approximation method and other advanced mathematical methods

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29