เมนูหลัก

50248759Special Topics in Chemical Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00CH-101CHC220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
สอบปลายภาค: Lecture : 9 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
Course Description
หัวข้อและเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันและอนาคตสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Topics and technology of current and future development in chemical engineering

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29