เมนูหลัก

50248659Selected Topics in Chemical Engineering
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์16:00-19:00CH-101CHC31310W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. เคมี 60
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 ศุกร์16:00-19:00CH-101CHC14122W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. เคมี 60
Course Description
หลักวิทยาการและหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Current interesting knowledge and topics in chemical engineering

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29