เมนูหลัก

25727159Mathematics for Economists
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 30211759
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC55487W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 403
Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 403
Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก
หมายเหตุ: เอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 62 เรียนออนไลน์ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
การน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพเชิงสถิต เชิงสถิตเปรียบเทียบ และเชิงพลวัตร ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

Application of mathematical instrument in economics to conduct equilibriumanalysis static, comparative static and dynamic, both micro and macro level

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29