เมนูหลัก

50246559Process Equipment Design and Operation III
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ3
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233259 (#) หรือ
CO 50233259
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233259หรือเรียนร่วมกับ 50233259
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์16:00-18:00CH-101CHC43430W    
  ศุกร์09:00-12:00CH-203CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
Lecture : นางสาวศศิกร มหาพล
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 17 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
Lecture : นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
  02 เสาร์13:00-15:00CH-101CHC28208W    
  ศุกร์13:00-16:00CH-202CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
Lecture : นางสาวศศิกร มหาพล
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 17 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
Lecture : นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
  03 เสาร์13:00-15:50CH-101CHC550W    
  เสาร์16:00-19:00CH-202CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
Lecture : นางสาวศศิกร มหาพล
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 17 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
Lecture : นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59 (C/O)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 เสาร์13:00-15:00CH-101CHC1596W    
  ศุกร์13:00-16:00CH-202CHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
Lecture : นางสาวศศิกร มหาพล
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 17 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
Lecture : นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
Course Description
การออกแบบและการทำงานของหอดูดซึมแก๊ส หอกลั่นแยกสาร เครื่องสกัดแยกสาร และเครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of gas absorber, distillation column, extraction equipment, and other equipment of interest; experiments related to the studied topics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29