เมนูหลัก

83232159Biological Oceanography
สมุทรศาสตร์ชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50SM-101SPC550W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 430-5-25
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4
Course Description
ประเภทของถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล ชีววิทยาประชากร โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ กำลังผลิตในทะเล การแลกเปลี่ยนในสายใยอาหาร บทบาทของสิ่งมีชีวิตต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี

Types of marine habitats; population biology; structures and interactions within the systems; marine productivity; trophodynamic coupling; roles of marine biota on biogeochemical cycles

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29