เมนูหลัก

50246259Chemical Engineering Process and Plant Design
การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50234159 (#) หรือ
502341 (#)
บุรพวิชา : 50234159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00M-5001MC43385W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 15 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ประสพชิงชนะ
Lecture : นางวธัญญา ลุนชัยภา
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
  02 เสาร์09:00-12:00CH-101CHC28271W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 15 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ประสพชิงชนะ
Lecture : นางวธัญญา ลุนชัยภา
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 เสาร์09:00-12:00CH-101CHC15114W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 15 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ประสพชิงชนะ
Lecture : นางวธัญญา ลุนชัยภา
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. เคมี 59 (C/O)
Course Description
หลักการในการออกแบบและสังเคราะห์กระบวนการผลิตและโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี การเลือกระบบการทำงานของกระบวนการ โครงสร้างของ Input-output และรีไซเคิลของกระบวนการผลิต การแยกสาร การออกแบบโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและลดปริมาณของเหลือทิ้ง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

The hierarchical approach to conceptual synthesis and design of chemical processes and plants; selection of batch or continuous processes; input-output and recycle structure of the process flowsheet; separation system; heat exchanger networks; cost diagram; preliminary process optimization; process retrofit; safety and waste minimization in process design; computer application; process design project of a chemical plant

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29