เมนูหลัก

50237159Engineering Materials and Selections
วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:50CH-101CHC53530W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Lecture : นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
  02 อังคาร09:00-11:50M-5001MC30273W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
Lecture : อาจารย์ธนาวดี เพชรยศ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 อังคาร09:00-11:50M-5001MC20173W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
Lecture : อาจารย์ธนาวดี เพชรยศ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
Course Description
การเลือกใช้วัสดุ วัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของวัสดุ คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิวัฏภาค โครงสร้างมหภาคและการเปลี่ยนรูปของของแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนผลิตโลหะและอโลหะ ทฤษฎีเบื้องต้นทางการกัดกร่อน ประเภทของการกัดกร่อนและวิธีการป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้งานวัสดุในงานออกแบบทางวิศวกรรม

Material selection; engineering materials and their properties; mechanical and physical properties of metals, ceramics, polymers, and composites material; phase diagram; grain structure and deformation of solids; factors affecting properties; processing and treatment of metals and nonmetals; fundamental of corrosion theory; types of corrosion and corrosion prevention method; materials selection and uses in engineering design

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29