เมนูหลัก

50236259Process Equipment Design and Operation II
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233159 (#) หรือ
CO 50233159
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233159หรือเรียนร่วมกับ 50233159
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-09:50CH-101CHC45414W    
  อังคาร13:00-15:50CH-202CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
  02 จันทร์08:00-09:50CH-101CHC30282W    
  จันทร์13:00-15:50CH-202CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 จันทร์08:00-09:50CH-101CHC1569W    
  จันทร์13:00-15:50CH-202CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
Lecture : นายสุชาติ สวยทอง
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
Course Description
การออกแบบและการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย เครื่องอบแห้ง เครื่องมือลดความชื้นและหอหล่อเย็น และเครื่องตกผลึกสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of heat exchangers, evaporator, dryer, dehumidification and cooling tower, and crystallizer; experiments related to the studied

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29