เมนูหลัก

50236159Process Equipment Design and Operation I
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50223159 (#) หรือ
CON 50223159 หรือ
502231 (#)
บุรพวิชา : 50223159หรือเรียนร่วมกับ 50223159
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 50223159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-10:00CH-101CHC40355W    
  อังคาร09:00-12:00CH-203CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 11 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีรพร พงศ์ติณบุตร
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 60 (C/O)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 จันทร์08:00-10:00CH-101CHC13130W    
  อังคาร09:00-12:00CH-203CHL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-9-1
สอบกลางภาค: Lecture : 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 11 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์วีรพร พงศ์ติณบุตร
Lecture : นายจตุรงค์ เสมอวงษ์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 60 (C/O)
Course Description
แนะนำอุปกรณ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบและการทำงานของระบบฟลูอิดไดเซชั่น เครื่องมือวัดอัตราการไหล วาล์ว อุปกรณ์ส่งย้ายของเหลว อุปกรณ์ส่งย้ายแก๊ส การกวนและการผสม การกรอง การตกตะกอน การเหวี่ยงแยก ไซโคลน การลดขนาดและการกระจายขนาดอนุภาค ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การเขียนรายงานทางวิศวกรรม

Introduction to process equipment in chemical engineering; design and operation of fluidization, fluid measuring devices, valves, equipments for transportation of liquid, equipments for transportation of gas, agitation and mixing, filtration, sedimentation, centrifugation, cyclone, particle size reduction and distribution; experiments related to the studied topics; engineering report writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29