เมนูหลัก

50233259Mass Transfer
การถ่ายเทมวลสาร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 30222159 (#) หรือ
502212 (#)
บุรพวิชา : 30222159
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 50246559, 50246559(#)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50M-612MC60537W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 5 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิ้มศิริ
Lecture : อาจารย์มัณฑนา รังสิโยภาส
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
Lecture : อาจารย์เที่ยง ชีวะเกตุ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
  02 พุธ13:00-15:50CH-101CHC30255W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 5 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
Lecture : นายมีพรรณ สุวรรณมณี
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ13:00-15:50CH-101CHC20155W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
อาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 5 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
Lecture : นายมีพรรณ สุวรรณมณี
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-4002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
Course Description
หลักพื้นฐานการถ่ายเทมวล ค่าการแพร่ของมวลและกฎการแพร่ของฟิกส์ สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทมวล การทำดุลมวลแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทมวล การถ่ายเทมวลแบบการแพร่ที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การถ่ายเทมวลโดยการพาและความสัมพันธ์ของการถ่ายเทมวลโดยการพา การเกิดขึ้นพร้อมกันของการถ่ายเทความร้อนและมวล การถ่ายเทมวลระหว่างวัฎภาค

Basic principles of mass transfer; diffusivity and fick’s law of diffusion; differential equation for mass transfer; shell mass balances; equation of change for mass transfer; steady and unsteady state diffusive mass transfer; convective mass transfer and correlations for convection; simultaneous heat-mass transfer; interphase mass transfer

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29