เมนูหลัก

50233159Heat Transfer for Chemical Engineering
การถ่ายเทความร้อนสำหรับวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 30222159 (#) หรือ
502212 (#)
บุรพวิชา : 30222159
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 50236259, 50236259(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50CH-101CHC50437W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-804
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : นายรุจิภาส เชื้อจง
สอบปลายภาค: Lecture : 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-804
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Lecture : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
  02 พุธ13:00-15:50M-ห้องประชุม2MC32320W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี31-31-0
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
สอบปลายภาค: Lecture : 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ13:00-15:50M-ห้องประชุม2MC20128W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
สอบปลายภาค: Lecture : 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
หมายเหตุ: วศ.เคมี 59
Course Description
หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายเทความร้อน ค่าการนำความร้อนและกฎการนำความร้อนของฟูเรียร์ สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทความร้อน การทำดุลพลังงานแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนในสภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การพาความร้อนและความสัมพันธ์ของการพาความร้อน การถ่ายเทความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะ การแผ่รังสีเบื้องต้น

Basic principles of heat transfer; thermal conductivity and Fourier’s law of conduction; differential equation for heat transfer; shell energy balances; equation of change for heat transfer; steady and unsteady state heat conduction; convective heat transfer and correlations of convection; phase change heat transfer; introduction to radiation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29