เมนูหลัก

83033259Marine Vertebrates
สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-10:50MT-102 LecMTC27270W    
  อังคาร13:00-15:50L-305LL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
27-25-2
27-0-27
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(1-27)
  02 พุธ09:00-10:50SM-101SPC26260W    
  พุธ13:00-15:50L-305LL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(28-53)
Course Description
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยและแถบอินโดแปซิฟิก

Taxonomy, morphology and physiology of marine vertebrates, fish, amphibian, reptile and mammal; particularly living in Thai water and all Indo-Pacific region

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29