เมนูหลัก

50221159Mass and Energy Balance
สมดุลมวลสารและพลังงาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:50234159(#), 50236259(#), 50246559(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50CH-101CHC43421W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค
Lecture : นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 60
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ09:00-11:50CH-101CHC16151W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค
Lecture : นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 60
Course Description
หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการคำนวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม การเป่าทิ้ง ข้อมูลสมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี สมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษากระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

Basic calculations in chemical engineering; stoichiometry and material balance calculation; recycling; bypassing; purging; chemical and phase equilibrium data; energy balance; mass and energy balance calculation for steady-state processes; general chemical processes in industries

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29