เมนูหลัก

50130159Industrial Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50IE-1108IEC55532W    
  จันทร์13:00-15:50IE-ADVANCE LABIEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.จักรวาล คุณะดิลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลิลา
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว
อาจารย์ ดร.ฤภูวัลย์ จันทรสา
อาจารย์ ดร.วรัตถา อุทยารัตน์
อาจารย์ ดร.สัญญา ยิ้มศิริ
อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
รองศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
อาจารย์ ดร.โรสมารินทร์ สุขเกษม
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 15 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-หน่วยงาน
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.บ. อุตสาหการ 61 ( C )
  02 จันทร์13:00-15:50IE-1108IEC55541W    
  จันทร์13:00-15:50IE-ADVANCE LABIEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.จักรวาล คุณะดิลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาญ ลิลา
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว
อาจารย์ ดร.ฤภูวัลย์ จันทรสา
อาจารย์ ดร.วรัตถา อุทยารัตน์
อาจารย์ ดร.สัญญา ยิ้มศิริ
อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
รองศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
อาจารย์ ดร.โรสมารินทร์ สุขเกษม
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 15 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-หน่วยงาน
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.บ. อุตสาหการ 61 ( C )
Course Description
ปฎิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการดำเนินงาน และการยศาสตร์

Laboratory on work study, quality control, statistical experiment, operations research and ergonomics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29