เมนูหลัก

50126159Engineering Economy
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50IE-1108IEC40346W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
สอบกลางภาค: Lecture : 19 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.บ. อุตสาหการ 62 ( C )
  02 พุธ09:00-11:50IE-1108IEC40346W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัญชา อริยะจรรยา
สอบกลางภาค: Lecture : 19 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.บ. อุตสาหการ 62 ( C )
Course Description
ค่าของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห์โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได้

Methods of comparison; depreciation, evaluation of replacement, analysis for making decision under risk and uncertainty, estimating income tax consequences

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29