เมนูหลัก

25733459Portfolio Investment and Analysis
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 25711159, 25721259
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:50HU-SO 100HU-SOC55550W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-910
Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-909
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-910
Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-909
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์
หมายเหตุ: เอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 เรียนออนไลน์ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ดุลยภาพของราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาดทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

Types of securities, the theory of securities investment, price equilibriumand return of securities, capital market efficiency, portfolio management, capital asset pricingmodel, analysis and evaluation of securities and portfolio management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29