เมนูหลัก

24936559Community Studies
ชุมชนศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC453510W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
Lecture : อาจารย์ศศิธร โอเจริญ
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
Lecture : อาจารย์ศศิธร โอเจริญ
หมายเหตุ: กจก.ทรัพยากรวัฒนธรรม รหัส 61 เรียนที่คณะฯ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนออนไลน์เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
  02 ศุกร์09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC1596W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS2 ห้อง QS2-101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
หมายเหตุ: โท กจก.ทรัพยากรฯ รหัส 60 เรียนที่คณะฯ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนออนไลน์เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
กำเนิดและแบบแผนของวิวัฒนาการของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นชุมชนในภาคตะวันออก ในด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทางชีวภาพและกายภาพ ประวัติของครอบครัวต่างๆ ใน ชุมชน การอพยพ การทำมาหาเลี้ยงชีพ ค่านิยม ประเพณีและความเชื่อ อันสะท้อนวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันมีลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนนั้น ๆ

Origin and pattern of evolution of communities in Thailand especially those in the eastern part, the emphasized matters, landscape, biological and physical environments, background of families in the studied communities evacuation, earning a living, traditions, beliefs and values reflecting culture and unique local wisdom of that particular community

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29