เมนูหลัก

85520859Futsal I
กีฬาฟุตซอล 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 พฤหัสบดี06:30-08:30FF1FFC48453W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
นายจิรัฎฐ์ ยอดขำใบ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป46-43-3
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา (เลือกลงกลุ่มกีฬาทั่วไป 2 วิชา)
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตซอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล การปลูกฝังทัศนคติ ที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

History and basic skills of futsal, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward futsal and using futsal as a way to exercise is also discussed,coupled with technical training competition and the preliminary judging

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29