เมนูหลัก

85511859Tennis I
กีฬาเทนนิส 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 จันทร์08:00-09:50TNC1-TNCTNC1C60564W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นาคิน คำศรี
อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 2 ขึ้นไป60-56-4
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการและการสอนกีฬา
  06 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการและการสอนกีฬา
  07 พุธ08:00-09:50TNC1-TNCTNC1C472522W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นาคิน คำศรี
อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทนนิส การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

History and basic skills of table Tennis, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward table tennis and using table tennis as a way to exercise is also discusses, coupled with technical training competition and the preliminary judging

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29