เมนูหลัก

20121259Interpretation of Current Affairs
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ17:00-18:50HU-SO 100HU-SOC60600W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สำรองให้:นศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 258-58-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
  02 ศุกร์08:00-09:50HU-SO 101HU-SOC58517W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สำรองให้:นศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 258-51-7
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
  03 ศุกร์10:00-11:50HU-SO 101HU-SOC58562W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สำรองให้:นศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 258-56-2
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
Course Description
หลักและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสังคม

Principles and methods for analyzing incidents of the present world, factors affecting politics, economy, society, and culture; problems and feasible impacts of the problems on society

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29