เมนูหลัก

50430159Fundamental of Electrical Engineering I
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00M-714MC37361W    
  พุธ13:00-16:00EE-Elec Lab 1EEC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ธราธร บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายวาที พิพิธหิรัญการ
Lecture : นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น
Lecture : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.กล 60
  02 พุธ13:00-15:00M-714MC34331W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00EE-102EEC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ธราธร บุญศรี
อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายวาที พิพิธหิรัญการ
Lecture : นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น
Lecture : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.อุต 60
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พฤหัสบดี10:00-12:00M-714MC13130W    
  จันทร์09:00-12:00EE-104EEC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ธราธร บุญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายวาที พิพิธหิรัญการ
Lecture : นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น
Lecture : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.กล 60
  502 พุธ13:00-15:00M-714MC37343W    
  ศุกร์13:00-16:00EE-102EEC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ธราธร บุญศรี
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Lecture : นายสิรวุฒิ จันทร์พร
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
Lecture : นายวาที พิพิธหิรัญการ
Lecture : นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น
Lecture : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.อุต 60
Course Description
การวิเคราะห์ แรงดัน กระแสและกำลังของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ มอเตอร์ และการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน

Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to electrical machinery; generators; motors and their uses; concepts of three phase systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments; laboratory relating to topics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29