เมนูหลัก

50122159Engineering Tool Operations Laboratory
ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-15:50IE-1108IEC80791W    
  ศุกร์09:00-15:50IE-BASIC LABIEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ชาญชัย พลตรี
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ นาวเหนียว
สำรองให้: ทุกชั้นปี79-77-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-หน่วยงาน
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.บ. เครื่องกล 62 (ผู้ช่วยสอนศิริชัย, สิรวุฒิ, รพิน, เชี่ยวชาญ, ณัฐเดชา) ( C )
Course Description
กระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชื่อม งานกลึง งานตะใบ การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Basic manufacturing process, layout, sheet metal, welding, turning, filling, metrology, safety and maintenance

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29