เมนูหลัก

793239Cosmetic and Beauty
เครื่องสำอางกับความงาม
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-11:50P 20301PC20017624F    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ถิรพิทย์ สุบงกช
อาจารย์ เภสัชกร ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
อาจารย์นปภัช รัตนะชิตธวัช
อาจารย์สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
อาจารย์ธนิกานต์ แสงนิ่ม
อาจารย์ เภสัชกร ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 17 มี.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เลือกเสรี https://classroom.google.com/c/MjA2Njg3NTkzNTE0 Codeเข้าเรียน jrxqync
Course Description
ประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาคของผิวหนัง ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดสำหรับผิว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนใบหน้า เทคนิคการแต่งหน้า ข้อควรระวังและการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสำอาง และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

The history of cosmetics, Basic knowledge about the anatomy of skin. Types of cosmetic products for skin; Deodorants, facial decorative products and techniques to make up. Precautions and use of cosmetics with safety. Raw of cosmetic product and evaluation of product safety

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29