เมนูหลัก

793234Medicinal Plants
พืชสมุนไพร
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-14:50P 20301PC20051149F    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
อาจารย์สุนันต์ ใจสมุทร
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
สอบกลางภาค: Lecture : 18 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 15 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี
  02 ศุกร์10:00-11:50P 20301PC20076124F    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุนันต์ ใจสมุทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 19 มี.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี
Course Description
พืชสมุนไพรต่างๆที่ใช้กันมาแต่โบราณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับสรรพคุณวิธีการใช้ความปลอดภัยของพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

Traditional medicinal plants, scientific information on activities, useful and safety of medicinal plants, focus on local herbal medicine

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29