เมนูหลัก

793232General Knowledge for the Use of Drugs
ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-14:50P 20301PC20094106F    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษมสุข
อาจารย์ถิรพิทย์ สุบงกช
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
อาจารย์สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 17 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เลือกเสรี https://classroom.google.com/c/MjE3NjIwMTE0MzEz Codeเข้าเรียน of4bgjw
Course Description
ความหมายของยาการแบ่งประเภทของยาตามกฎหมายการใช้ยาสามัญประจำบ้านยาคุมกำเนิดยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทยประโยชน์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในแต่ละกลุ่ม

Drug concepts, drug classification by law, utilization of common drug; contraceptive and drug for high incident disease in Thailand, benefit and adverse effect of drug use

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29