เมนูหลัก

67227159History of Thai Local Government
ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-10:50QS1-3001QS1C957817W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
  02 อังคาร17:00-19:50POL-LAW601POL-LAWC453213W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
  03 จันทร์08:00-10:50QS1-1001QS1C1081080W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สำรองให้: ทุกชั้นปี103-102-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  2101 อังคาร11:00-13:50QS1-3001QS1C1201191W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
Course Description
วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยภายใต้ระบบราชการ พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2539 การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 การปกครองท้องถิ่นไทยในยุคการปฏิรูประเทศของ คสช.

Evolution of Thai local government from the past to the present Development of Thai local government under the bureaucratic system in the period 897 -1996 Thai local government under constitutions of 1997 and 2007 Thai local government in the period of national reform by National Council for Peace and Order (NCPO)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29