เมนูหลัก

67220159Theory of Politics and Government
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-10:50QS1-1001QS1C75669W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
  02 พฤหัสบดี11:00-13:50QS1-1001QS1C80764W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท
สำรองให้: ทุกชั้นปี76-71-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
  03 พฤหัสบดี14:00-16:50QS1-1001QS1C76733W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  2101 ศุกร์11:00-13:50QS1-1002QS1C60573W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
  2102 ศุกร์14:00-16:50QS1-1002QS1C63594W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท
สำรองให้: ทุกชั้นปี61-56-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 62
Course Description
แนวคิดทางการเมืองการปกครองของนักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิค ยุคสมัยใหม่ และของประเทศไทย เปรียบเทียบและวิเคราะห์นักปรัชญาการเมือง

Analyzing concepts of politics and governances by political philosophers in classical and contemporary periods and by Thai political thinker

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29