เมนูหลัก

67210259History of Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร14:00-16:50QS1-3001QS1C12010713W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 63+วิชาโทรัฐศาสตร์(ด้านการเมืองการปกครอง)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  2101 จันทร์14:00-16:50QS1-1001QS1C815328W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ร.บ.รัฐศาสตร์ รหัส 63
Course Description
วิวัฒนาการของการปกครองไทย การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 การเมืองการปกครองไทยช่วง 2475-2516, 2516-2540 และ 2540-ปัจจุบัน ปัญหาการเมืองไทยและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต

Evolution of Thai Government; thai politics from Sukhothai, Ayutthaya, Rattanakosin periods, The revolution of Siam on 24th June 1932 Thai politics and government during 1932 - 1973, 1973 – 1997, and 1997 until now Thai political problems and the future trends

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29