เมนูหลัก

76433159Food Safety and Regulations
ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ มาตรฐาน
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  61 พุธ13:00-16:00SK2-1101SK2C20614W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง
หมายเหตุ: AG 2,3,4
Course Description
การจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย กฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าผลิตผลสดของประเทศผู้นำเข้า มาตรฐานสวนผู้ผลิต การรับรอง GAP หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับการส่งออก

Agricultural products management for safety, regulations and standardization of fresh produces of importing country, certified GAP or organic farms Agricultural products quality to international standard for expor

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29