เมนูหลัก

76110359Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  61 อังคาร13:00-16:00SK3-201SK3L502228W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
หมายเหตุ: AG/1,2,3,4
  63 อังคาร13:00-16:00SK2-1406SK2L50050W   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 17 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 12 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
หมายเหตุ: PD/1,2,3,4
Course Description
ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Chemistry laboratory concerning essential basic knowledge of chemistry, atomic structure and properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical equilibrium, acid-base and electrochemistry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29