เมนูหลัก

17130259Conceptual Jewelry
เครื่องประดับแนวคิด
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์08:00-08:50M-101MBAC13130W    
  ศุกร์09:00-11:50M-101MBAL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ดวงกมล ตองตาสี
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 413-13-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 4
Course Description
การออกแบบเครื่องประดับจากทัศนคติ ศึกษาสังคม สภาพแวดล้อม ผลิตผลงานเครื่องประดับในเชิงการให้ความหมาย นำเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน Jewelry design from attitude; study society, environment, jewelry production in massages, presentation, exhibition

Jewelry design from attitude; study society, environment, jewelry production in massages, presentation, exhibition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29