เมนูหลัก

19240959Art Thesis
ศิลปนิพนธ์
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 19040659
บุรพวิชา : 19040659
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-11:50M-101MBAL13130W    
  เสาร์13:00-16:50M-101MBAL      
  อาทิตย์08:00-11:50M-101MBAC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 413-13-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 4
  02 เสาร์08:00-11:50M-101MBAL110W    
  เสาร์13:00-16:50M-101MBAL      
  อาทิตย์08:00-11:50M-101MBAC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
อาจารย์ดวงกมล ตองตาสี
อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เก็บตก
Course Description
ศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่อง ทบทวนวรรรกรรม วิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย เค้าโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนองานวิจัยปากเปล่า

Study specifically, literature reviews, analysis, research aims and objectives, research methodologies, research proposals, research conducts, result processing and analysis, bibliographic systems, full research, oral presentations

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29