เมนูหลัก

18120259Jewelry Making
งานรูปพรรณ
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-11:50G-101GC13130W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 213-13-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร IT ห้อง IT-321
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร IT ห้อง IT-321
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร
หมายเหตุ: GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 2
Course Description
มีความรู้ความใจโลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับ การใช้เครื่องมือ การหลอมโลหะ การรีดโลหะ การขึ้นรูปพรรณ การตบแต่งชิ้นงาน การขัดชิ้นงาน และการทำความสะอาด

To knowledge and understand in jewelry making, using jewelry equipment, casting, forming and finishing processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29