เมนูหลัก

17230259Jewelry Design IV
การออกแบบเครื่องประดับ 4
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 17230159
บุรพวิชา : 17230159
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50M-101MBAC20200W    
  จันทร์09:00-10:50M-101MBAL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ
อาจารย์ดวงกมล ตองตาสี
อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 320-20-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 3
Course Description
การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบเฉพาะตน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการออกแบบ การผลิตเครื่องประดับเชิงความงาม การผลิตเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุมีค่า เงิน ทอง อัญมณี

Jewelry design of individual style, analyzing concept processes of design, aesthetics jewelry production, commercial jewelry production, development of jewelry design with precious materials, gold, silver, gemstones

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29