เมนูหลัก

17111159Basic Studio Art II
ศิลปปฏิบัติ 2
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-14:50M-101MBAC16160W    
  จันทร์15:00-17:50M-101MBAL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 117-16-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_63 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 1
Course Description
ทฤษฎีการออกแบบ 3 มิติ ประติมากรรมขั้นพื้นฐานในลักษณะ นูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว โครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบ ศึกษาจากหุ่นนิ่งและรูปทรงในธรรมชาติ ปฏิบัติด้วยดินน้ำมัน ปูนพลาสเตอร์

3 dimension theory; basic sculpture building base relief, high relief, round relief; structure, form, volume, plan, study from still life and natural form; practice with polymer clay, plaster

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29