เมนูหลัก

41530359Psychology for the Quality of Life
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC30300W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 128-28-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการบริการสังคม เรียนออนไลน์ 7fxxhcw
  02 อังคาร10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC30300W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 128-28-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการบริการสังคม https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  03 อังคาร13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC513714W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
หมายเหตุ: รหัส63สาธารณ ออนไลน์https://meet.google.com/ojt-gnpi-jij หรือ โทร+1224-650-8619ป้อนPIN 453 564 278#
  04 พฤหัสบดี10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC35341W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
สำรองให้:วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 135-34-1
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: รหัส 63 ชีวเวชศาสตร์ เลือกกลุ่ม04-05 เรียนออนไลน์ google classroom รหัส cf3fmw7
  05 พฤหัสบดี10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC35323W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สำรองให้:วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 135-34-1
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 63 ชีวเวชศาสตร์ เลือกกลุ่ม 04 - 05 เรียนออนไลน์ Google Classroom Code : hz3cejn
  06 พฤหัสบดี10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC39390W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 132-18-14
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา ออนไลน์ https://meet.google.com/lookup/gvlddqdzit?authuser=1&hs=179
  07 พฤหัสบดี10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC32320W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 132-1-31
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  08 พฤหัสบดี10:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC42420W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 132-2-30
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
หมายเหตุ: รหัส63สอนกีฬาออนไลน์https://meet.google.com/ojt-gnpi-jij หรือ โทร+1224-650-8619ป้อนPIN 453 564 278#
  09 จันทร์13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC38362W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 ศาสนาปรัชญา เลือกกลุ่ม 09 - 10 เรียนออนไลน์ Google Classroom Code : tafprzf
  10 จันทร์13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC39372W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: รหัส62ศาสนาGoogle classroom password v4zkh4m Meet link https://meet.google.com/lookup/etj4b4j6vj
  11 ศุกร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC47470W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน
อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน
หมายเหตุ: รหัส 62 การเงิน เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/rdm-acui-xny?authuser=0&hl=th โทร. 081-5599834
  12 ศุกร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC40373W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 62 การตลาด ออนไลน์ https://meet.google.com/vsd-anjs-xua โทร.087 1430083
  13 ศุกร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC46442W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
อาจารย์วรัญญา คงปรีชา
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์วรัญญา คงปรีชา
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 ธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/ymr-ecqo-eqn โทร.080 6426604
  14 ศุกร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC49481W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  15 ศุกร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC39390W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ประชา อินัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ประชา อินัง
หมายเหตุ: รหัส 62 การจัดการ เรียนออนไลน์ Google Classroom Code : txk24ws
  16 ศุกร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC38380W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: รหัส62ศิลปGoogle classroom password 7wqkhsv Meet link https://meet.google.com/lookup/hotbq2g2rj
  17 ศุกร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC38362W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส62คณะศิลปกรรม เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/pys-fine-byr?authuser=0&hl=th โทร.081-5599834
  18 ศุกร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC39390W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 คณะศิลปกรรม เรียนออนไลน์ ID Line:sup131313 และ https://meet.google.com/gbn-jobf-xus
  19 ศุกร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC38362W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 62 คณะศิลปกรรมศาสตร์ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  20 อังคาร17:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC46460W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 การบริหารทั่วไป เลือกกลุ่ม 20 - 23 เรียนออนไลน์ Google Classroom Code : 73fcabp
  21 อังคาร17:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC46451W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 62 การบริหารทั่วไป ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  22 อังคาร17:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC45432W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 การบริหารทั่วไป เรียนออนไลน์ ID Line:sup131313 และ https://meet.google.com/yxp-ftcw-zjg
  23 อังคาร17:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC45432W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 62 การบริหารทั่วไป เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/gzb-wfjf-fkv โทร.087-1430083
  24 อังคาร13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC35341W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: รหัส61ดนตรี Google classroom password x4y7v56 Meet link https://meet.google.com/lookup/g5nlotrcsw
  25 อังคาร13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC34331W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 61 คณะดนตรีและการแสดง ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  26 อังคาร13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC34340W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 61 คณะดนตรีฯ ออนไลน์ ID Line:sup131313 และ https://meet.google.com/tti-acdv-ywu
  27 พุธ15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC41392W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์กอบบุญ พึ่งประดิษฐ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 61ศษ.ปฐมวัย/ดนตรี/เทคโน/ศิลปะกลุ่ม27-29 https://meet.google.com/msi-izaw-nfr?authuser=0&hl=th
  28 พุธ15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC41410W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ศรัณยา รพีอาภากุล
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
หมายเหตุ: 61 ศษ.Google classroom password d665wbr Meet link https://meet.google.com/lookup/bzfsgt6vnl
  29 พุธ15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC41383W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส61ปฐมวัย/ดนตรี/เทคโนฯ/ศิลปะออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  30 พุธ13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC31310W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 61 ศษ.พลศึกษา/อุตฯ เรียนออนไลน์ ID Line:sup131313 และ https://meet.google.com/bho-nmiu-qgj
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  401 พุธ15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC41401W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ปฐมา สุขทวี
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 61 ศษ.เทคโนโลยีการศึกษา ออนไลน์ https://meet.google.com/eto-xxdy-nge โทร.087-1430083
  402 พุธ15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC41383W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
หมายเหตุ: รหัส61ศษ.เทคโนออนไลน์https://meet.google.com/ojt-gnpi-jij หรือ โทร+1224-650-8619ป้อนPIN 453 564 278#
  403 เสาร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC221111W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 61 ศษ.เทคโนโลยีอุตฯ ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  2101 จันทร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC50491W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หมายเหตุ: รหัส 62 บริหารทั่วไป เรียนออนไลน์ ID Line:sup131313 และ https://meet.google.com/auz-pztu-yym
  2102 จันทร์15:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC52520W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สำรองให้:คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี48-4-44
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 62 บริหารทั่วไป ออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
  2103 จันทร์13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC48399W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์วรัญญา คงปรีชา
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์วรัญญา คงปรีชา
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
หมายเหตุ: รหัส 62 บริหารทั่วไป เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/fac-wgwj-auz โทร.080-6426604
  2104 จันทร์13:00-14:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC53503W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สำรองให้:คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปี 250-0-50
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
สอบปลายภาค: Lecture : 7 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 - 17:10 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
หมายเหตุ: รหัส 62 บริหารทั่วไปออนไลน์ https://meet.google.com/ybv-fpzb-bsb หรือ PIN: 744 719 740
 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50L-204ALC20200W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 221-20-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2
  02 อังคาร15:00-16:50L-204ALC31310W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:บธ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 140-31-9
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: BA_63 บริหารธุรกิจ ปี 1
  03 อังคาร13:00-14:50L-204ALC47470W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 150-47-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LBT_63 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี 1
  04 อังคาร10:00-11:50L-204ALC72720W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 61 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 180-72-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: EBC_63 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 1
  05 พุธ13:00-14:50IT-403ITC880W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 125-8-17
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GB_63 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 1
  06 พุธ13:00-14:50IT-403ITC10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 312-10-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3
  07 พุธ13:00-14:50IT-403ITC16160W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 130-16-14
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_63 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 1
  08 พุธ13:00-14:50IT-403ITC12120W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 213-12-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ปี 2
  09 พุธ10:00-11:50IT-403ITC660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 115-6-9
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GJ_63 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 1
  10 พุธ13:00-14:50IT-403ITC770W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 37-7-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3
  11 พุธ10:00-11:50IT-403ITC65641W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 180-64-16
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1
  12 อังคาร13:00-14:50L-204ALC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์การะเกด เย็นนิกร
อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เก็บตก
 สระแก้ว
  41 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC1091W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: PA/4/60
  45 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC22220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 322-22-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: LCM/3/61
  46 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC312W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 43-1-2
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: LCM/4/60
  49 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 210-10-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: HRM/2/62
  50 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 41-1-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: HRM/4/60
  81 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC351124W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: การจัดการ ชั้นปี 1
  91 ศุกร์13:00-15:00SK-ยุวถาวรSKC12111W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 211-11-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
Lecture : อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน
หมายเหตุ: ITBI/2/62
Course Description
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการสังคมประกิต การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การวางแผนการดำเนินชีวิต การปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Nature of human being, process of social proclaiming, relationship building with others, life planning, life adjustment and quality of life development

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29