เมนูหลัก

85111059Exercise for Quality of Life
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC61556W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
55-53-2
6-0-6
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม เลือก 01 - 07
  02 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC61610W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-0-61
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม เลือก 01 - 07
  03 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC74740W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-12-49
61-13-48
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม เลือก 01 - 07
  04 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC825923W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-17-44
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม เลือก 01 - 07
  05 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC61538W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 161-53-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.สารสนเทศศึกษา
  06 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC61610W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
61-50-11
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-11-50
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม/รหัส 62 การค้าฯ เลือก 01 - 07
  07 จันทร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC61583W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส59-60) ชั้นปี 1
บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
61-48-13
61-0-61
61-0-61
61-0-61
61-10-51
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.อังกฤษ/สารสนเทศศึกษา/เศรษฐศาสตร์/เดินเรือ/กจก.อุตสาหกรรม/รหัส 62 การค้าฯ เลือก 01 - 07
  08 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC90900W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-0-70
70-0-70
70-23-47
70-0-70
70-1-69
70-0-70
70-17-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  09 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC88826W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-0-70
70-0-70
70-24-46
70-0-70
70-1-69
70-0-70
70-16-54
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  10 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC90891W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-1-69
70-0-70
70-17-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  11 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC70682W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-1-69
70-0-70
70-1-69
70-17-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  12 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC88844W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-0-70
70-0-70
70-21-49
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-17-53
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  13 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC69636W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
70-12-58
70-51-19
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา
  14 ศุกร์16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC715516W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ภ.บ. ปรับปรุง 63 -ป.ตรี 6ปี ปกติ ชั้นปี 1
70-33-37
70-0-70
70-0-70
70-3-67
70-0-70
70-0-70
70-18-52
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ฝรั่งเศส/จิตวิทยา/พยาธิวิทยา/วิทย์คอม/วิศวฯซอฟแวร์/IT/เภสัช เลือก 08 - 14
  15 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC66660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-0-66
66-3-63
66-0-66
66-0-66
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  16 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC68671W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-0-66
66-1-65
66-0-66
66-0-66
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  17 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC66633W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-0-66
66-4-62
66-17-49
66-15-51
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  18 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC67652W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
บช.บ. ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
66-0-66
66-0-66
66-0-66
66-0-66
66-27-39
66-0-66
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  19 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC66651W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-0-66
66-0-66
66-0-66
66-40-26
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  20 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC66642W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-0-66
66-0-66
66-0-66
66-41-25
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
  21 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC66660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ใหม่ 63 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้นปี 1
66-15-51
66-33-33
66-0-66
66-18-48
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 พยาบาล/กจก.โลติส/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/บัญชี/ปัญญาประดิษฐ์ เลือก 15 - 21
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  201 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC56551W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 145-45-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ภาษาอังกฤษ เลือก 201 - 202
  202 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC52502W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 145-44-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 มส.ภาษาอังกฤษ เลือก 201 - 202
  2201 พุธ16:00-18:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC432518W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 การบัญชี
 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  45 พฤหัสบดี16:00-18:00SK2-1101SK2C40391W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 140-40-0
สอบกลางภาค: Lecture : 10 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-ศานิตย์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
Lecture : อาจารย์ธวัชชัย นาอุดม
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-ศานิตย์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อรพรรณ ยอดสะอึ
Lecture : อาจารย์ธวัชชัย นาอุดม
หมายเหตุ: LCM/1/63
  51 พุธ16:00-18:00SK2-1108SK2C20713W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สำรองให้:วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 120-7-13
สอบกลางภาค: Lecture : 10 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-ศานิตย์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์ ดร.พรรณธร ครุธเนตร
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-ศานิตย์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์
Lecture : อาจารย์ ดร.พรรณธร ครุธเนตร
หมายเหตุ: NRE/1/63
Course Description
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29