เมนูหลัก

83021759Marine Energy and Environment
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-10:50L-106DLC33330W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 140-32-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(1-40)
  02 อังคาร13:00-14:50SM-101SPC32320W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 140-32-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(41-80)
Course Description
แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

Marine and coastal energy sources; relationship between energy and environment in livelihood context; impacts of energy utilization on the environment; energy conservation and environmental management; alternative energy from marine resource, tidal and wave energy, algae biofuel; energy policy and strategy of Thailand

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29