เมนูหลัก

515478Introduction to Rail Transportation Engineering
วิศวกรรมขนส่งรูปแบบรางเบื้องต้น
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50CE-101CEC1055W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์รัฐพงศ์ มีสิทธิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-804
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์รัฐพงศ์ มีสิทธิ์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-6002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สัญชัย เอียดปราบ
Lecture : อาจารย์รัฐพงศ์ มีสิทธิ์
หมายเหตุ: วศ. CIE 60
Course Description
องค์ประกอบของวิศวกรรมรูปแบบราง การพัฒนาการของการขนส่งรูปแบบราง การออกแบบเรขาคณิต: การออกแบบโค้งราบและโค้งดิ่ง โครงสร้างพื้นฐานของราง ขนาดราง รูปแบบของสถานี การบริหารจัดการการดำเนินงานการขนส่งรูปแบบราง

Introduction to the element of rail transportation engineering; development of railway transportation; railway geometric design: alignment and regulation of arcs, horizontal and vertical alignment; infrastructure of rail track: sizing and geometry of track; railway stations; introduction to railway operation and management such as train scheduling, traffic control, maintenance planning

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29